اعضای هیات مدیره و مدیر عامل


محمد امین بیطرف

مدیر عامل


عباس قاعدشرفی

رئیس هیئت مدیره


هوتن غیاثی

عضو هیئت مدیره


امیررضا گلستان

عضو هیئت مدیره